Algemene voorwaarden fotografiecursussen en workshops Marlonneke Willemsen – MAW Productions

Inhoudsopgave:

Artikel 1: Definities
Artikel 2: Toepasselijkheid
Artikel 3: Inschrijving en bevestiging curusus
Artikel 4: Tarieven en Betaling
Artikel 5: Annulering
Artikel 6: Verhindering
Artikel 7. Auteursrecht

Artikel 1. Definities

 • Opdrachtnemer: Marlonneke Willemsen – MAW Productions
 • Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon, met wie een overeenkomst met betrekking tot deelname aan een cursus is gesloten.
 • Cursist: de natuurlijke persoon die feitelijk namens de opdrachtgever aan de cursus deelneemt.
 • Cursus: cursus, training, workshop, of enige andere bijeenkomst met als doel het overbrengen en/of vergroten van kennis en/of vaardigheden.
 • Voorwaarden: onderhavige algemene voorwaarden.

Artikel 2. Toepasselijkheid

 • De voorwaarden zijn van toepassing op alle cursussen en workshops, die gegeven worden door Marlonneke Willemsen – MAW Productions.
 • Wijzigingen van of aanvullingen op de voorwaarden dienen door opdrachtnemer uitdrukkelijk en schriftelijk te worden bevestigd.
 • Een inschrijving op de wijze als vermeld in artikel 3 lid 1 impliceert aanvaarding van de toepasselijkheid van deze voorwaarden.
 • Toepasselijkheid van algemene voorwaarden van de opdrachtgever is uitgesloten voor zover deze in strijd zijn met deze voorwaarden.

Artikel 3. Inschrijving en bevestiging cursus

 • Inschrijving voor de cursus vindt plaats door het invullen van het inschrijfformulier op de website www.marlonnekewillemsen.com of door aanmelding per e-mail.
 • Zodra het definitief zeker is dat de cursus door kan gaan, ontvangen de cursisten een bevestiging per e-mail, met hierin aanvullende informatie. Met het versturen van deze e-mail komt de overeenkomst met betrekking tot de deelname aan de desbetreffende cursus tot stand.
 • De inschrijving is definitief zodra de inschrijving en de betaling van het cursustarief ontvangen is door MAW Productions.

Artikel 4. Tarieven en Betaling

 • Voor de cursus gelden de tarieven, zoals deze vermeld worden op de website www.marlonnekewillemsen.com.
 • De vermelde tarieven zijn inclusief BTW.
 • Cursusmateriaal is in de prijs inbegrepen, tenzij anders vermeld.
 • De betaling dient voor aanvang van de cursus voldaan te zijn.
 • Door het overmaken van het volledige cursustarief is de aanmelding definitief.

Artikel 5. Annulering

 • De overeenkomst kan uiterlijk twee weken voor aanvang van de cursus of workshop kosteloos worden geannuleerd.
 • Bij annulering tussen 1 en 2 weken voor aanvang van de cursus of workshop zal 50% van het cursusgeld in rekening worden gebracht.
 • Bij annulering vanaf  een week voor de dag van de workshop of de eerste les zal het volledige cursusgeld in rekening worden gebracht.
 • In geval van bijzondere omstandigheden kan er in overleg een passende oplossing gevonden worden, zoals verschuiving naar een andere datum.

Artikel 6. Verhindering

 • De opdrachtnemer zal al het redelijke in het werk stellen om de cursus door te laten gaan.
 • Mocht een les onverhoopt niet door kunnen gaan, zal er in overleg met alle cursisten een nieuwe datum worden bepaald.
 • De opdrachtnemer is niet aansprakelijk als een cursist op deze, in overleg bepaalde datum, verhinderd is.

Artikel 7. Auteursrecht

 • Al het cursusmateriaal en de aanvullende documentatie zijn auteursrechtelijk beschermd en mogen niet worden gekopieerd, gereproduceerd of anderszins vermenigvuldigd.
 • Het maken van opnamen in bewegend beeld en/of geluid van een les (of gedeelte ervan) en het verspreiden hiervan is uitdrukkelijk verboden.
 • De cursisten zijn in het bezit van het auteursrecht van al het, tijdens de cursus gemaakte, beeldmateriaal.
 • Indien de opdrachtnemer voor promotiedoeleinden gebruik wil maken van het tijdens de cursus gemaakte beeldmateriaal, zal hier ten aller tijden toestemming van de cursist voor gevraagd worden.
 • De cursisten geven toestemming dat er, indien dit nodig is voor trainingsdoeleinden tijdens de cursus, foto’s van hen gemaakt worden. Deze foto’s mogen door de medecursisten als portfoliomateriaal gebruikt worden. Commercieel gebruik van deze beelden is alleen toegestaan na schriftelijke toestemming van de geportretteerde.
 • Mocht de cursist vanuit zijn of haar geloofsovertuiging niet gefotografeerd willen worden, dan dient dat aan het begin van de cursus aan Marlonneke Willemsen vermeld te worden.